Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woerden en ingeschreven onder nummer 40482082.

 

Onder de navolgende woorden wordt in de UVH, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de UVH van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan:

 

1.1 Horecabedrijf

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten.

 

1.2 Gastheer

Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

 

1.3 Verlenen van horecadienst(en)

Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

 

1.4 Klant

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.

 

1.5 Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in de UVH van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

 

1.6 Horecaovereenkomst

Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door het horecabedrijf te verle- nen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

 

1.7 Reserveringswaarde

De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van het horecabedrijf in- clusief eventueel toeristenbelasting en B.T.W. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

 

1.8 Koninklijke Horeca Nederland

Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf “Horeca Nederland” c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.

 

1.9 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

 

1.10 Groep

Een groep van 10 of meer gasten aan wie door een horecabedrijf horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

 

1.11 Individu

Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

 

1.12 Kurken- en keukengeld

Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank en/of eten.

 

1.13 Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van één of meer overeen- gekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

 

1.14 Omzetgarantie

Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet door het horecabedrijf zal worden gerealiseerd.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

2.1 De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de UVH.

 

2.2 Afwijken van de UVH is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.

 

2.3 De UVH strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeen- komst of bij het exploiteren van het horecabedrijf.

 

Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten

 

3.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

 

3.2 Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet het horecabedrijf binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

 

3.3 Een horecaovereenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het horecabedrijf is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

 

Artikel 4 Optierecht

 

4.1 Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van het horecabedrijf.

 

4.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken.

 

4.3 Een optierecht kan door het horecabedrijf niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door het horecabedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door het horecabedrijf te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

 

Artikel 5 Algemene rechten en verplichtingen van het horecabedrijf

 

5.1 Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.

 

5.2 Het horecabedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord.

De gast dient alsdan op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft dan is het horecabedrijf gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Het horecabedrijf mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van het horecabedrijf voldoende aanleiding geven.

 

5.3 Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.

 

5.4 Het horecabedrijf is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat het horecabedrijf niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke het horecabedrijf geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

 

5.5 Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet het horecabedrijf op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

 

5.6 Het horecabedrijf is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aan- gegeven uitzonderingen.

 

Artikel 6 Algemene verplichtingen van de gast

 

6.1 De gast is verplicht om zich aan de in het horecabedrijf geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van het horecabedrijf op te volgen. Het horecabedrijf moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

 

6.2 De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van het horecabedrijf in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

 

Artikel 7 Reserveren

 

7.1 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het horecabedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

 

7.2 Het horecabedrijf kan voorwaarden verbinden aan de reservering.


7.3 Uiterlijk 6 werkdagen voorafgaand aan uw reservering, dient u het definitieve aantal personen schriftelijk/per mail aan ons door te geven. Dit aantal, met een maximaal verschil van 10% van het opgegeven aantal, wordt als minimum aantal doorberekend bij de uiteindelijke facturatie.

 

Artikel 9 Annuleringen

 

9.1 Annulering door klanten, algemeen

 

9.1.1 De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan het horecabedrijf zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de horecaovereenkomst te verlangen.

 

9.1.2 Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.

 

9.1.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.4 is ook op annuleringen van toepassing.

 

9.1.4 Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.

 

9.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

 

9.2 Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies

 

9.2.2 Groepen

 

Wanneer een reservering voor een groep, dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen).

Bij annulering voor het tijdstip waarop krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum”, is de klant gehouden de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten worden bij annulering aan het horecabedrijf te betalen:

Minder dan 3 weken voor de ingangsdatum 50% van de reserveringswaarde 

Minder dan 48 uur voor de ingangsdatum 100% van de reserveringswaarde


Uiterlijk 6 werkdagen voorafgaand aan uw reservering, dient u het definitieve aantal personen schriftelijk/per mail aan ons door te geven. Dit aantal, met een maximaal verschil van 10% van het opgegeven aantal, wordt als minimum aantal doorberekend bij de uiteindelijke facturatie.
 

9.3 Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank

 

9.3.1 Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank (tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan gelden voor annulering de navolgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:

Minder dan 3 weken voor de ingangsdatum 50% van de reserveringswaarde 

Minder dan 48 uur voor de ingangsdatum 100% van de reserveringswaarde

 

 

Artikel 10 Waarborgsom en tussentijdse betaling

 

10.1 Het horecabedrijf kan van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van het horecabedrijf kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.

 

10.2 Het horecabedrijf kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten.

 

10.3 Het horecabedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

 

Artikel 11 Omzetgarantie

 

Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het horecabedrijf te betalen. De omzetgarantie voor een groepsreservering op dagen dat wij normaal gesloten zijn (maandag en dinsdag) bij The Fox is 2000.- per dagdeel.

De omzetgarantie voor een besloten borrel in het bargedeelte bedraagt 2000,-, afhuur is alleen mogelijk na 20:00u 
The Fox voor grote groepen volledig privé afhuren? Dit kan alleen na 21:30u en met een omzetgarantie van 3500,- 


Artikel 12 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

 

12.1 Het horecabedrijf is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door het horecabedrijf in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan het horecabedrijf dan wel aan personen van wier hulp het horecabedrijf bij de uitvoering van de overeen- komst gebruik maakt.

 

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

 

12.3 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

 

12.4 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf )pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

 

12.5 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

 

12.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

 

12.7 Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt dat het horecabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

 

13.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 

Artikel 14 Afrekening en betaling

 

14.1 De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door het horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf.

 

14.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, beamer, microfoons, telefoon, internet, wifi e.d. kan door het horecabedrijf een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

 

14.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.

 

14.4 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan het horecabedrijf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

 

14.5 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan is het horecabedrijf gerechtigd om alle goederen welke door de klant in het horecabedrijf zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van het horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan. Naast een retentierecht komt het horecabedrijf in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

 

14.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen wordt er na afloop van het bezoek een factuur verstuurd waarvoor 15.- administratie kosten in rekening worden gebracht. Alle facturen, voor welk bedrag ook, moeten door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het horecabedrijf te worden voldaan. Hierna wordt er een herinnering verstuurd. Blijft na 30 dagen betaling nog steeds uit, dan volgt er een ingebrekestelling en worden er aanmaningskosten in rekening gebracht. 

 

Artikel 15 Overmacht

 

15.1 Als overmacht voor het horecabedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het horecabedrijf niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzien- bare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

 

15.2 Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 

Artikel 16 Gevonden voorwerpen

 

16.1 In het gebouw en aanhorigheden van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij het horecabedrijf worden ingeleverd.

 

16.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij het horeca- bedrijf heeft gemeld, verkrijgt het horecabedrijf de eigendom.

 

16.3 Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht.

 

Artikel 17 Kurken- en keukengeld

 

17.1 Het horecabedrijf kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in het horecabedrijf, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien het horecabedrijf het nuttigen van zelf meegebracht eten en/of drinken toestaat, kan het horecabedrijf aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.

 

17.2 De in de artikelen 17.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van vooraf- gaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door het horecabedrijf.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

 

18.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

 

18.2 Ingeval van geschillen tussen het horecabedrijf en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf ) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

 

18.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

 

18.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Werken bij The Fox